KNIHOVNÍ ŘÁD SOUKROMÉ VEŘEJNÉ ONLINE KNIHOVNY
OnLineKnihovna, Třeština 2, 789 73 (Osvědčení)

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1 Právní zakotvení
1. Knihovní řád (dále jen KŘ) je vydán na základě zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon (dále jen KZ).
2. Knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.
3. Činnosti knihovny se řídí právním řádem České republiky, zejména vyhláškou Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (KZ).

Čl. 2 Poslání OnLine Knihovny
1. Knihovna je součástí vzdělávacího a informačního systému společnosti a poskytuje svým uživatelům výpůjční, informační, bibliografické, rešeršní a reprografické služby.

Čl. 3 Knihovní fond
1. OnLine Knihovna je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k informačním systémům a databázím. K vyhledávání informací má OnLine Knihovna k dispozici elektronický katalog, jimiž zprostředkovává informace o vlastním knihovním fondu.
2. Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které OnLine Knihovna zpřístupňuje svým uživatelům.
3. Knihovní jednotka je jakákoli samostatně evidovaná jednotka z fondu OnLine Knihovny.

II. UŽIVATELÉ

Čl. 4 Registrace uživatelů
1. Registrovaný uživatel (díle též jen jako „uživatel“) OnLine knihovny je každý uživatel, který vstoupí do zvláštního smluvního vztahu s OnLine knihovou, na základě kterého mu OnLine knihovna umožňuje provádět výpůjčky a využívat služeb knihovny.
2. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát občan České republiky, cizí státní příslušník nebo organizace zaregistrováním, zaplacením poplatku a uzavřením smlouvy.
3. V OnLine Knihovně uživatel platí registrační poplatek pouze na jednom místě určeném OnLine knihovnou.
4. Uživatel se přihlašuje do OnLine Knihovny na základě zvolených přihlašovacích údajů.
5. Přihlašovací údaje uživatele knihovny slouží pro styk uživatele s knihovnou, uživatel je zadává při každém půjčování dokumentů.
6. Uživatel je povinen uchovávat přihlašovací údaje tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
1. Uživatel je povinen řídit se tímto knihovním řádem, smlouvou s uživateli, jakož i ostatními smluvními ujednání s knihovou, za tímto účelem je povinen se s těmito dokumenty řádně seznámit.
2. Uživatelé jsou povinni respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]).
3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucímu příslušného oddělení nebo řediteli knihovny, a to e-mailem: info@onlineknihovna.cz nebo telefonicky: 558270232 (ředitel).

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ A ÚČASTNÍKŮ VOLNOČASOVÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT KNIHOVNY

Čl. 6 Zpracování osobních údajů
1. OnLine Knihovna nezpracovává osobní údaje uživatele, který není registrovaným uživatelem.
2. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů OnLine Knihovna zpracovává základní osobní údaje registrovaného uživatele, nebo jeho zákonného zástupce. Údaje jsou zpracovávány za účelem.
   o   ochrany majetku OnLine Knihovny při absenčních výpůjčkách z fondu knihovny, zejména vedením přesné evidence o všech transakcích (jejich předmětu, počátku i konci)
   o   poskytování kvalitních služeb uživatelům
   o   naplnění povinností uložených OnLine Knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména knihovním zákonem, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3. Základními údaji registrovaného uživatele jsou jeho
   o   jméno, příjmení, adresa bydliště
   o   emailová adresa
4. Údaje podle odst. 3 je povinen žadatel o registraci uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu.
5. Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích mezi uživatelem, případně zákonným zástupcem a OnLine Knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech podle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7 Uchovávání osobních údajů
1. Osobní údaje uživatele, nebo zákonného zástupce OnLine Knihovna uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými jsou
   o    smlouva s uživatelem
   o    účetní a právní doklady
2. Písemnosti jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy v prostorách s omezeným přístupem. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
3. Osobní údaje uživatele, nebo zákonného zástupce uchovává OnLine Knihovna  v počítačových databázích, které dokumentují údaje v rozsahu čl. 6 a změny v nich provedené.
4. Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.
5. OnLine Knihovna předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže tak stanoví zákon nebo v případě ochrany svých práv vůči uživateli.

Čl. 8 Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace
1. OnLine Knihovna zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci vyplní přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
2. Osobní údaje uživatele OnLine Knihovna likviduje, jakmile uživatel projeví přání dále nebýt registrovaným uživatelem. Podmínkou je, že tento uživatel nemá vůči OnLine Knihovně žádný závazek, že mu během předcházejících dvanácti měsíců nebyla zaslána předžalobní výzva v souvislosti s jeho výpůjční činností.
3. Osobní údaje uživatele OnLine Knihovna likviduje i bez žádosti uživatele, pokud od konce posledního registračního období uplynuly dva roky.
4. Osobní údaje registrovaného uživatele zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním všech údajů uživatele.
5. Uživatel potvrzením přihlášky potvrzuje, že je obeznámen s KŘ a bude jej dodržovat.  Zároveň potvrzuje, že bude respektovat i budoucí aktualizace KŘ, se kterými se může kdykoli seznámit v knihovně (v tištěné podobě) a na webových stránkách OnLine Knihovny. Zároveň podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobním údajů v rozsahu dle KŘ.

IV. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Čl. 9 Obecná ustanovení o půjčování
1. Režim výpůjček se řídí právním řádem ČR a tímto knihovním řádem.

Čl. 10 Způsoby půjčování a vracení dokumentů
1. Uživatelům se půjčují knihovní jednotky z knihovního fondu OnLine Knihovny.

Čl. 11 Rozhodnutí o půjčování
1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení knihovní jednotky a způsobu jeho půjčení rozhoduje knihovna.

Čl. 12 Počet půjčených knihovních jednotek
1. O počtu půjčených knihovních jednotek rozhoduje knihovna v souladu se svými kapacitními možnostmi.

Čl. 13 Postupy při půjčování
1. Knihovní jednotka, která je půjčena jinému uživateli, knihovna na žádost uživatele rezervuje. Žádá-li o stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

Čl. 14 Výpůjční lhůty
1. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování je 7 dní. Po uplynutí výpůjční doby je uživatel povinen knihovní jednotku vymazat z čtečky. Umožní-li to kapacitní možnosti knihovny umožní knihovna opakované půjčení tak, aby nebyly omezeny zájmy ostatních uživatelů knihovny.

Čl. 15 Práva a povinnosti uživatelů při absenčním půjčování
1. Uživatel ručí za uchování a kvalitu vypůjčený knihovní jednotky do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam ve svém výpůjčním systému. Uživatel nesmí vypůjčenou knihovní jednotku půjčovat ani jinak zpřístupňovat dalším osobám.

Čl. 16 Využívání elektronické čtečky
1. Uživatel smí používat elektronickou čtečku i k soukromým účelům.
2. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do elektronické čtečky, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na její provoz. Dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s elektronickou čtečkou včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
3. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
4. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

V. POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

Čl. 17 Náhrada všeobecných škod
1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností v souladu s obecnými občanskoprávními předpisy.
2. OnLine Knihovna může rozhodnout o dočasném nebo trvalém odepření služeb registrovanému uživateli. OnLine Knihovna tak rozhodne, pokud:
   o   je dáno důvodné podezření ze spáchání přestupku, či spáchání trestného činu vůči OnLine Knihovně, případně vlastníkům autorských práv knihovních jednotek ze strany uživatele
   o   má uživatel splatný závazek v minimální výši 5 000,-Kč po dobu delší než 14 dní od data jeho splatnosti
   o   závažným způsobem nebo opakovaně poruší knihovní řád, smlouvu s uživatelem případně jiný dokument, jimž se řídí smluvní vztah mezi OnLine Knihovnou a uživatelem

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 18 Vymezení základních pojmů
Není li v tomto knihovním řádu či jiném smluvním dokumentu uvedeno jinak myslí se:
1. Volným výběrem je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez zprostředkování zaměstnancem knihovny.
2. Uživatel knihovny je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoli způsobem na základě smluvního oprávnění dle tohoto knihovního řádu a smlouvy s uživatelem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jiné služby knihovnou poskytované – a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod.
3. Výpůjční lhůta je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví knihovna při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, platí lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.
4. Smlouvou s uživatelem jsou myšleny samostatné smlouvy, jimiž se podrobně upravují vztahy mezi OnLine Knihovnou a uživatelem.

Čl. 19 Výjimky z Knihovního řádu
1. Výjimky z knihovního řádu povoluje písemně ředitel OnLine Knihovny. 

Čl. 20 Ceník Knihovního řádu
1. Registrační poplatek / rok  - 150,-Kč.
2. Kreditní poplatek si v libovolné výši sjednává uživatel sám a slouží pro výpůjčky a ověřování uživatele.

Čl. 21 Účinnost Knihovního řádu
1. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dne 14.března 2015.

V Třeštině dne 14. břena 2015
Michal Opletal
ředitel OnLine Knihovny